نشانی وب گاههای ادارات وسازمانهای مرتبط باسازمان
 

 
سازمانها
اداره کل امور مالیاتی
www.eata.ir
مرکزخدمات سرمایه گذاری استان اردبیل
www.investinardabil.ir
وزارت امور اقتصادی ودارایی 
www.mefa.gov.ir
گمرک استان اردبیل
http://ea-customs.gov.ir
بورس
http://www.tse.ir
بانکها
بانک ملی
www.bmi.ir
بانک صادرات
www.bsi.ir
بانک مسکن
www.bkmn-ea.ir
بانک ملت
www.bankmellat.ir
بانک سپه
www.banksepah.ir
بانک تجارت
www.tejaratbank.ir
بانک رفاه
www.refah-bank.ir
بانک صنعت ومعدن
www.bim.ir
بانک توسعه صادرات
www.edbi.ir
بانک کشاورزی
www.agri-bank.ir
بانک پست بانک
www.postbank.ir
بیمه
بیمه البرز
www.alborz-insurance.com
بیمه آسیا
www.bimehasia.com
بیمه دانا
www.dana-insurance.com
بیمه ایران
www.iraninsurance.ir
 
^