پرسشهاي متداول
جهت تغییر امضا صاحبان حسابهای دولتی و افتتاح حساب چه مدارک واسنادی لازم است؟
آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟
  • 1396/2/19 سه‌شنبه
    آیا امکان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غیر منقول مازاد بر نیاز برای خرید اموال غیر منقول جود دارد؟
آیا برای جاماندگان سهام عدالت ثبت نام جدید انجام خواهد شد؟
کلیه کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح جهت پیگری کلیه امور یارانه‌ای خود ، بایستی چه اقدام صورت گردد؟
(یارانه) برای تغییر سرپرست خانوارهای بد سرپرست ، یا  اجرای احکام کفالت ، حضانت ، قیمومیت یا عدم سازش زوجین یا سایر احکام دادگاههای مربوط به خانوار، بایستی چه اقدامی صورت گیرد؟
سرپرستان خانواری که در زمان ثبت نام  مرحله دوم یارانه، به اشتباه اعضاء خانوار خود را (از جمله ازدواج ، طلاق و سایر.....) در سامانه رفاهی به تعداد کمتر از تعداد کمتر واقعی خانوار ثبت نموده‌اند، بایستی چه اقدامی صورت گیرد؟
جهت اصلاح اطلاعات خانوار به دلیل فوت سرپرست ، ازدواج یا طلاق متقاضیان دریافت یارانه‌چه اقداماتی بایستی انجام گردد؟
آیا ثبت نام سری جدید برای گروههای متفرقه وافراد جا مانده قبلی انجام خواهد یافت ؟
بيشتر
^