فرم هاي مورد نياز اداره هماهنگي و تلفيق حسابها و روشهاي حسابداري

آدرس سامانه اداره تلفیق حسابها ( سناما) که بر روی شبکه دولت قابل دسترسی است: 

http://192.168.23.111

 

فرم هاي مورد نياز اداره خزانه

فرم هاي مورد نياز اداره اموال و اوراق بهادار

 

 آدرس سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی سادا :

http://sada.mefa.ir

^