اهداف و وظایف اداره کل اموراقتصادی و دارایی  استان اردبیل
 

الف هدف :
-کوشش در پیش برد هدفهای کلی وزارت اموراقتصادی ودارایی درزمینه های اقتصادی مالیاتی ومالی .
ب وظایف
اموراقتصادی وسرمایه گذاری
-بررسی ومطالعه اوضاع وویژگیهای اقتصادی وفعالیتهای تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی اعم ازبخش دولتی وخصوصی .
-بررسی ومطالعه انواع درامدهاوهزینه های عمومی وسیستم مالیاتی همچنین بررسی اثرات ونتایج سرمایه گذاریهائی که دراستان میشود.
بررسی جنبه های اقتصادی مالیاتهاوارائه پیشنهاددرموردافزایش یاکاهش انواع مالیاتهادراستان برحسب اوضاع اقتصادی .
-انجام بررسیهای اقتصادی همه جانبه درزمینه امکانات سرمایه گذاری دررشته های مختلف درسطح استان وارسال گزارش به مقامات مسئول درمرکز.
امورمالیاتی
-شناسائی منابع درآمد استان وتشخیص و وصول مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم باتوجه به قوانین ومقررات مالیاتی .
-اتخاذروشهای مناسب بمنظورایجادهماهنگی واجرای دقیق قوانین ومقررات مالی واداری درواحدهای تابعه .
امورهزینه
-اجرای کامل قانون محاسبات عمومی ازلحاظ وصول درآمدهاوانتقال آنهابحساب مربوطه درخزانه و واریز پیش پرداختها ونگاهداری حساب اموال واجرای قرراهای صادره ازدیوان محاسبات ورفع ازاسنادوحسابهای واخواهی شده وتنظیم حسابهای مربوطه به مرکز.
-انتقال وجه لازم بحساب دستگاههای دولتی برای پرداخت هزینه های جاری ادارات وطرحهای عمرانی براساس بودجه مصوب واعتبارات تخصیص یافته.
اموراداری
-صدوراحکام نقل وانتقالات وانتصابات ومزایادرحوزه استان درحدوداختیارات وبرابرباقوانین ومقررات و دستورالعمها.
-اجرای طرح طبقه بندی وارزشیابی مشاغل واصلاحات بعدی بارعایت مقررات.
صدوراحکام بازنشستگی باستنادمقررات مواد74و75و77قانون استخدام کشوری وتبصره اصلاحی ماده 74و76.
-استخدام رسمی, پیمانی وخریدخدمت باتوجه به مقررات وآئین نامه هاودستورالعملهای مربوطه.
-تنظیم بودجه اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان باتوجه به مقررات ودستورالعملهای مربوطه.
-انجام اموردفتری و مکاتباتی.
انجام امورحسابداری وتدارکاتی درسطح استان .
-مراقبت درنگاهداری ساختمان وابنیه ونظافت آن .
وظایف اداره امور مالیاتی شهرستان
الف اموراقتصادی ومالیاتی
-تنظیم آمارهای اقتصادی ومالی .
-ارسال آمارهای تنظیم شده اقتصادی ومالی شهرستان وبخشهای تابعه به مرکزاستان .
واحدیابی وکشف منابع مالیاتی .
-اجرای صحیح قانون مالیاتهای مستقیم وهمچنین دستورالعملهای مربوطه .
-وصول مالیاتهای مستقیم براساس اجرای صحیح قوانین مالیاتی .
-اجراگذاشتن وتوقیف وفروش اموال مودیان مستنکف .
-وصول مالیاتهای معوقه .
ب امورذیحسابی
-اجرای صحیح قانون محاسبات عمومی درامردرآمدادارات دولتی وایصال بموقع آن به حسابهای خزانه برطبق دستورالعملهای مربوطه .
-جمع آوری اسنادهزینه مربوط به پرداختهای بخشهای تابعه وجمع خرج نمودن آنهادرمرکزشهرستان به منظورسهولت درامردرخواست وجه .
-پرداخت حقوق وسایرهزینه های ادارات دولتی ,پرداخت حقوق بازنشستگان وموظفین طبق دستورالعملهای مربوط.
-ارسال حسابهای هزینه ودرآمدبموقع خودباداره کل تمرکزحسابهاوامورحسابداریها.
-تنظیم دفاتراعتبارات وانجام امورحسابداری طبق دستورالعملهای مربوطه ومراقبت کامل درهزینه ادارات دولتی قبول اسنادمثبته آنهابارعایت مقررات ودستورالعملهای مربوطه 0 -ارسال درآمدعمومی وخصوصی به خزانه درموعدمقرر.
ج اموراداری
-انجام کلیه امورپرسنلی کارکنان ازقبیل نظام وظیفه ,رفاه وتعاون ,بانکهای وام دهنده وغیره باتوجه به مقررات وآئین نامه های مربوطه .
-تهیه وتنظیم لیست حقوق ومزایای ماهیانه کارکنان .
-تهیه وارسال امارهای لازم به اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان .
-صدوراحکام مرخصی ,معذوریت ,نقل وانتقالات داخلی .
-تهیه پاسخ نامه های وارده .
-مراقبت درنگهداری ساختمان وابنیه ونظافت آن .
 
 

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^