پیوندها

1- ضعف زير ساخت هاي ارتباطي درون و برون استاني و تاسيسات خدماتي بويژه گردشگري و انزواي جغرافيايي قسمت هايي از استان .

2- كمبود تاسيسات و امكانات مهار و ذخيره سازي و انتقال آب و پايين بودن راندمان آبياري .

3- پايين بودن سطح شاخص هاي توسعه انساني نسبت به ميانگين كل كشور .

4- كمبود نيروي متخصص و مشاركت ناكافي سازمانها، بنيادها ، شركتهاي وابسته به دولت ، بخش خصوصي و سيستم بانكي براي سرمايه گذاري در زمينه فعاليتهاي اقتصادي .

5- نامتناسب بودن صنايع فرآوري ، نگهداري و تبديلي محصولات كشاورزي در مقايسه با قابليت هاي توليدي اين بخش

6- عدم وجود صنايع پايه در استان

7- سطح پايين دانش بهره برداران كشاورزي

8- وابستگي شديد منابع مالي بخش ورزش به درآمدهاي عمومي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^