پیوندها

رديف
عنوان طرح پژوهشي
دستگاه اجرايي
مجري
1
بررسي سازمان فضايي سيستم هاي شهري استان اردبيل
سازمان مسكن و شهرسازي
جهانگير كنعان پور
2
بررسي سازمان فضايي سيستم هاي شهري استان اردبيل
_
شهامت هدايت
3
بررسي آموزشهاي فني و حرفه اي و ارتباط آن با نيازهاي توسعه استان در برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي
سازمان مديريت و برنامه ريزي
داور سنائي
4
ارزيابي تاثير عملكرد كشت و صنعت مغان در توليد و اشتغال و روش هاي بهبود عملكرد آن
_
بهنام فتحي
5
جلوگيري از ضايعات محصولات كشاورزي از طريق ايجاد صنايع تبديلي تلاشي مضاعف در رشد اشتغالزايي استان
دانشگاه آزاد اسلامي اردبيل
ابراهيم فتائي – بهروز رزمي
6
بررسي پتانسيل فلور گياهي منطقه ، تجهيزات لازم و نيروي انساني متخصص جهت ايجاد صنايع بسته بندي و تبديلي گياهان دارويي – شيميائي
دانشگاه پيام نور اردبيل
خليل زارع گلمغاني
7
بررسي اقتصادي سرمايه گذاري در توسعه آبهاي معدني طي دوره ( 78 – 1374 ) و طرحي براي آينده سرعين
اداره كل امور آب
رحيم حسن زاده
8
بررسي رابطه بين نظام مالكيت و تخريب مراتع در استان اردبيل
مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام جهاد
اسمعيل علي اكبر زاده
9
توليد غده هاي هاري از ويروس در سيب زميني
_
خشنود علي زاده
10
بررسي عوامل موثر بر آسيب هاي اجتماعي زنان و مقايسه آن در مناطق مرزي و غير مرزي استان اردبيل
اداره كل بهزيستي
عذرا غفاري
11
ارزيابي شيوه اجراي طرحهاي هادي روستايي و نقش آن در توسعه روستايي استان اردبيل
بنياد مسكن
حافظ باباپور
12
بررسي امكان ايجاد فرصتهاي شغلي در استان اردبيل ( كتاب راهنماي اشتغال استان )
سازمان مديريت و برنامه ريزي
استانداري
13
مطالعه و شناسايي و تصحيح منابع درآمدي و ارائه راهكارهاي عملي و قانوني
سازمان امور اقتصادي و دارايي
هاشم مظفري
14
تاثير آلودگي چاههاي جذبي در سطح شهر اردبيل برروي سفره آب زير زميني
اداره كل امور آب
رحيم سليمي
15
راهكارهاي جلب مشاركت مردمي در سرمايه گذاري طرحهاي توسعه منابع آب و آبهاي معدني
اداره كل امور آب
علي خاك نژاد
16
ارزيابي ظرفيت صادرات محصولات صنعتي استان به كشورهاي عضو اكو ( با تاكيد بر مزيت نسبي منطقه )
دانشگاه آزاد اسلامي
ابراهيم فتاحي – بهروز رزمي
17
نياز سنجي و اولويت بندي فعاليتهاي تحقيقاتي استان به امكان سنجي اجراي آنها
سازمان مديريت و برنامه ريزي
سازمان مديريت و برنامه ريزي
18
بررسي زمينه هاي ايجاد اشتغال در كانونهاي توسعه عشايري
اداره كل امور عشاير
حمزه اي – محسن پور – طهماسب پور
19
زمينه يابي تشكيل تعاوني هاي كارگاهي در استان اردبيل
اداره كل تعاون
عبداله پيامي
20
امكان سنجي تشكيل تعاون هاي مولد و اشتغالزا براي جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي
اداره كل تعاون
عبداله پيامي
21
بررسي تالابها و منابع آبي استان اردبيل از نظر خصوصيات زيستگاهي و پرورش آبزيان
اداره كل محيط زيست
جبار رحيم زاده – حسين شيخ جباري
22
بررسي امكان تكثير و پرورش نيمه طبيعي آهوي دشت مغان و احياي نسل اينگونه در زيستگاه طبيعي
اداره كل محيط زيست
حسين شيخ جباري
23
برسي آثار اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ارتباط با جمهوري آذربايجان در استان اردبيل
جهاد دانشگاهي
جهاد دانشگاهي
24
نياز سنجي شهرستانهاي استان با استفاده از شاخصهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهت توزيع متناسب و بهينه بودجه هاي سنواتي گام اساسي در تامين عدالت اجتماعي
جهاد دانشگاهي
جهاد دانشگاهي
25
بررسي مشكلات زنان و دختران روستايي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و بهداشتي
استانداري
سيد جواد سيد نواز ساعي
26
بررسي وضعيت شاخص هاي سلامتي و بهداشت عشاير استان اردبيل و ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني به عشاير كوچنده
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
همايون صادقي بازرگاني
27
سنجش سطح تكنولوژي در واحدهاي صنعتي و معدني استان اردبيل
سازمان صنايع و معادن
علي پرزحمت
28
عوامل گرايش معتادين خود معرف به مركز پيشگيري سازمان بهزيستي
دانشگاه محقق اردبيلي
محمد نريماني
29
برآورد ميزان ورود نيترات به جيره غذايي شهروندان در استان
دانشگاه محقق اردبيلي
كاظم هاشمي مجد
30
مطالعه آلاينده هاي مراكز صنعتي و توليدي در شهرستان اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
داريوش رضائي
31
بررسي امكان توليد ارقام سخت ( گندم ماكاروني ) در منطقه اردبيل براي حل معضلات صنعت استان
جهاد دانشگاهي
حسين شهبازي
32
بررسي مشكلات اجتماعي، اقتصادي زنان بي سرپرست و خود سرپرست
استانداري
مسعود خراط زبر دست
33
نقش مشاركت زنان و دختران روستايي در توسعه مناطق روستايي
استانداري
فريبا محمد لو
34
پهنه بندي اقليمي با تكيه بر ميزان انطباق شرايط اقليمي با معماري و طراحي شهري در استان اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
زهرا پور خادم
35
راهكارهاي توسعه مناطق روستايي استان در قالب شركتهاي تعاوني روستايي
اداره كل تعاون
مركز آموزش عالي تعاون
36
بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي در ساختمانهاي دولتي
دانشگاه محقق اردبيلي
جلال سيد شنوا
37
ارزيابي مقاومت ساختمانهاي تازه ساخت شهركهاي اردبيل در مقابل بارهاي ناشي از زلزله
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر ايماني
38
بررسي علل تخلفات اداري كاركنان ادارات دولتي استان اردبيل در دوره سه ساله 79 – 77 و ارائه راهكارهاي مناسب براي جلوگيري از آن
جهاد دانشگاهي
دكتر پيرزاده
39
طرح مطالعاتي تهيه راهبردها و استراتژي هاي توسعه استان
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر حقيقت
40
بررسي كارايي عملكرد شبكه بانكي و نقش بازار سرمايه در تامين مالي فعاليتهاي اقتصادي و ارزيابي ميزان موفقيت تسهيلات تكليفي ( بانكي ) در ايجاد اشتغال در استان اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر حقيقت
41
بررسي امكان كشت گياه دارويي ماريتيغال در استان اردبيل و تعيين بهترين تاريخ كاشت آن
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر اصغري ذكريا
42
مديريت جمع آوري ، انتقال و دفن ذباله در شهرهاي استان با تاكيد بر بازيافت آن در شهرستان اردبيل
دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل
دكتر خيام
43
بررسي و طراحي سوپروايزري سيستمهاي راديوئي مخابراتي استان
جهاد دانشگاهي
آقاي غني زادگان
44
بررسي شيوع سيفليس در جمعيت مردان 50 – 20 ساله مناطق مرزي استان اردبيل در سال 82
دانشگاه علوم پزشكي
دكتر صادقي و عرشي
45
بررسي پايداري مقاومت ارقام معرفي شده و در حال معرفي گندم آبي نسبت به بيماريهاي رايج منطقه
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
آقاي صفر علي صفوي
46
بررسي راهكارهاي يكپارچه سازي اراضي كشاورزي در افزايش بهره وري در بخش كشاورزي استان
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
آقاي مداح نيا
47
بررسي و مقايسه ارقام انگور مقاوم به خشكي در منطقه مشگين شهر
مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي
آقاي پيرايش
48
انجماد اسپرم شتر دو كوهانه
جهاد كشاورزي
دكتر نياسري
49
تكثير سريع شترهاي دو كوهانه استان اردبيل از طريق جنينهاي آنها به شترهاي يك كوهانه
جهاد كشاورزي
دكتر نياسري
50
بررسي نحوه كنترل علفهاي هرز چند ساله گلايول وحشي و تلخه بيان در مزارع گندم و حبوبات منطقه گرمي – بيله سوار و خلخال
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر علي عبادي
51
بررسي باقيمانده سموم و مواد شيمايي محصولات سيب زميني و گوجه فرنگي در استان اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
دكتر علي عبادي
52
گاما گرافي جوش سازه هاي فولادي در اسكلت ساختمانهاي در حال احداث
دانشگاه محقق اردبيلي
داريوش رضائي
53
استفاده از ضايعات كشاورزي منطقه اردبيل در پرورش قارچ خوراكي ( طرح بازيافت ضايعات كشاورزي )
دانشگاه آزاد اسلامي
زهرا عيوضي
54
تحقيق پيرامون طرحهاي اصيل ورني منطقه مغان و ارائه راهكارهاي لازم براي حفظ و توسعه آن
دانشگاه آزاد اسلامي
مريم داودي
55
بررسي منابع مختلف درآمدي جهت كشف منابع جديد درآمدي و راههاي وصول آن ( با تاكيد بر استان اردبيل )
سازمان امور اقتصادي و دارايي
ستاد درآمد
56
بررسي ميزان مشاركت اجتماعي مردم در مديريت شهري و ارائه راهكارهاي توسعه مشاركت اجتماعي در روند توسعه
موسسه تحقيقاتي مهر انديشان فردا
داود عبداللهي
57
بررسي مقاومت ساختمانهاي مهم دولتي در شهر اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
يعقوب محمدي
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^