نام زیرپورتال : اردبیل
نام زیرپورتال : اردبیل
انتشارات اقتصادی
گزارش بررسی تحولات بخش مسکن استان اردبیل و مقایسه آن با کشور طی سال های (1396-1391)
تأثیر سیاست های پولی بانک ها بر اشتغال استان اردبیل طی سری زمانی (1395-1385)
بررسی وضعیت شاخص کسب و کار کشور و استان اردبیل
تحلیل عملکرد سیستم بانکی استان اردبیل
پرسش و پاسخ در خصوص مفاهیم اسناد خزانه اسلامی
گزارش بررسی روند درآمد سرانه استان اردبیل طی سالهای 1390-1394
گزارش تحلیل اقتصادی استان اردبیل در سال 95
بررسی مقایسه ای-تحلیلی اجزاء حساب های منطقه ای استانها با تاکید بر استان اردبیل طی سری زمانی (1394-1390)
لزوم رجعت به سیاست های اقتصاد مقاومتی
طراحی سازوکارهای شاخص های رقابت پذیری اقتصاد ایران با استفاده از تجربیات هند
تحلیل وضعیت استان اردبیل از منظرمتغیرهای شاخص رقابت پذیری جهانی
تحلیل ساختار صندوق توسعه ملی با تاکید بر استان اردبیل
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر نحوه و میزان سپرده گذاری در سیستم بانکی استان اردبیل
گزارش تحلیل وضعیت اقتصادی استان اردبیل سال 95
تسهیلات پرداختی بانکی استان اردبیل و مقایسه آن با کشور
اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال : تبیین مفاهیم و تحلیل آماری با تاکید بر استان اردبیل
عملکرد اقتصادی دولت یازدهم از دریچه شاخص های کلان
روند رشد جمعیت
رقابت پذیری
علل فرار مالیاتی
1 2
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^